Kierowanie robotami budowlanymi

Oferujemy usługi z zakresu kierowania robotami budowlanymi. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia samodzielnych czynności technicznych. Decydując się na współpracę z naszą firmą, otrzymują Państwo gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług, rzetelności oraz skrupulatności.

Zakres usług kierownika robót budowlanych

Do kompetencji kierownika robót budowlanych należy szeroko rozumiane zarządzanie procesem wykonywania prac na budowie. Jego obowiązki są zatem złożone i należą do nich m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji budowy (dokonywanie wpisów do dziennika budowy),
 • protokolarne przejęcie od inwestora oraz zabezpieczenie terenu budowy (łącznie ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami, podlegającymi ochronie elementami przyrody i kultury oraz stałymi punktami osnowy geodezyjnej),
 • kierowanie pracami budowlanymi zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i BHP,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
 • kierowanie pracami polegającymi na zadbaniu o bezpieczeństwo,
 • planowanie czasu realizacji poszczególnych etapów prac budowlanych,
 • podejmowanie działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom do tego nieuprawnionym,
 • kontrolowanie jakości materiałów budowlanych,
 • zapewnienie stosowania wyrobów wytworzonych w celu zastosowania ich w obiekcie budowlanym,
 • wstrzymanie prac budowlanych w momencie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia i natychmiastowe zawiadomienie właściwego organu,
 • przygotowywanie dokumentacji powykonawczej,
 • zgłoszenie obiektu do odbioru.

 

Dwóch mężczyzn na budowie